‏12

دو هفته اي ميشه كه داداشم ميره بدن سازي

بيچاره من كه بايد واسه بازكردن يه شير آب، باس دو ساعت زور بزنم! :|  • [ ]