‏16

همه مخترعين ميرن بهشت بجز مخترع زنگ ساعت!

من به شخصه ازش نمي گذرم :)))  • [ ]