‏18

من واقعا واسه كارخونه سايپا نگرانم! تو چند سال اخير اسم هاي بي نظيري رو روي ماشيناش گذاشته:

سايپا 141.

سايپا 132.

سايپا 111.

احتمالا چند سال آينده:

سايپا مشتق 2x .

سايپا 2√

سايپا سينوس 90 .

سايپا انتگرال 2گانه سوز.

‏:)  • [ ]