‏19

به بقال سر كوچه مون ميگم جنگ ميشه...

ميگه نگران نباش،اسرائيلو ميزنيم،آمريكارو ميزنيم،امارات و عربستان رو هم ميزنيم

مشنگ فكر كرده پلي استيشنه و دسته اونام خرابه!! :|  • [ ]